Spoločnosť 123rusko.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.


Reklamačný poriadok

na nákup cez www.123rusko.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na riešenie reklamácii a spôsob vykonania záručných opráv pri tovare, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamácii tovaru sa kupujúci riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnou právnou legislatívou.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je tento reklamačný poriadok.

 3. Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy a prebratia tovaru potvrdzuje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu www.123rusko.sk.

 4. Za prebratie tovaru sa u kupujúceho považuje okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. prepravcu.

Záruka, záručné podmienky

 1. Záručná doba je 24 mesiacov.

 2. Za záručný list sa považuje doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 3. Záručná doba začína plynúť okamihom prebratia tovaru kupujúcim.

 4. Povinnosťou predávajúceho je na žiadosť kupujúceho vystaviť písomný záručný list, ktorý musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

 5. Je žiaduce, aby si kupujúci pri preberaní tovaru zásielku prezrel spolu s dopravcom. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prebratie tovaru, ktorý nie je v súlade s kúpnou zmluvou.

 6. Zásielku, ktorá je neúplná alebo poškodená je potrebné oznámiť predávajúcemu na e-mailovú adresu info@123rusko.sk.

 7. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vznikli:

 1. mechanickým poškodením tovaru,

 2. používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

 3. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 4. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, · prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Podmienky reklamácie

 1. Predávajúci nesie zodpovednosť za závady, ktoré má predaný tovar pri prebratí kupujúcim. Nároky za závadu tovaru si kupujúci môže uplatniť počas trvania záručnej doby kúpeného tovaru.

 2. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá je odstrániteľná, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Namiesto odstránenia závady poškodeného tovaru môže kupujúci požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady. V prípade, že nespôsobí kupujúcemu závažné ťazkosti môže predávajúci vymeniť kupujúcemu závadný tovar za bezzávadný.

 3. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Tieto práva príslúchajú aj kupujúcemu, ak sa jedná o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže tovar užívať pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pri väčšom počte závad. Pri neodstrániteľných závadách má kupujúci právo na zľavu z ceny tovaru.

 4. Uplatnenie reklamácie je možné písomne na adrese predávajúceho.

 5. Pri reklamácii tovaru je potrebné doložiť predávajúcemu reklamačný protokol so závadným tovarom, doklad o kúpe tovaru – faktúru.

 6. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie musí byť uskutočnené do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

 7. Ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru môže predávajúci zamietnuť reklamáciu iba na základe odborného posúdenia. Od kupujúceho nemôže požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli na odborné posúdenie tovaru.

 8. Ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný udať, komu je možné poslať tovar na odborné posúdenie. Všetky náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s poslaním tovaru na odborné posúdenie znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa pri odbornom posúdení preukáže, že za závadu je zodpovedný predávajúci, kupujúci je oprávnený reklamovať tovar znova. Počas plynutia doby, v ktorom sa vykonáva odborné posúdenie záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci opakovane tovar reklamoval je predávajúci povinný uhradiť mu všetky vzniknuté náklady na odborné posúdenie. Ak je reklamácia uplatňovaná opakovane nie je možné zamietnuť.

 9. Kupujúci má taktiež právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie ním zakúpeného tovaru.

 10. Reklamácia sa netýka na závady tovaru, ktoré vznikli bežným používaním tovaru kupujúcim.

 11. Prípadné rozdiely medzi doručeným tovarom a faktúrou kupujúci oznámi predávajúcemu do 3 dní prostredníctvom e-mailu na info@123rusko.sk.

Výmena tovaru

1. Ak Vám tovar nesedí a chceli by ste ho vymeniť, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

2. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

3.Priložte list, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, číslo faktúry, Váš podpis a dátum.

4. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

 1. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

 2. Ochranné rúško nie je možné vrátiť ani vymeniť z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov. Pri tomto produkte neplatí 14-dňová lehota na výmenu/vrátenie tovaru.

Adresa pre doručenie :
wbx, s.r.o.
Ostrovského 2
040 11 Košice, Slovakia

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR.

V Košiciach, dňa 24.03.2020